13 வயதில் திருமணம்,சாப்பிட வழியில்லாமல் களவு ,
சிறை செல்கிறார்கள் ,12 வயதில் போதைப்பழக்கம் .ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு கிராமம்

13 வயதில் திருமணம், சாப்பிட வழியில்லாமல் களவு ,சிறை செல்கிறார்கள் ,12 வயதில் போதைப்பழக்கம் .ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு கிராமம்

Posted by Tubetamilfm on Tuesday, May 5, 2020